Medezeggenschapsraad

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap op school. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Op ’t Schrijverke wordt de Medezeggenschapsraad (MR) gevormd door drie ouders en drie leraren.
In de WMS is vastgelegd welke plannen de directeur aan de MR moet voorleggen ter instemming dan wel ter advisering. Het gaat dan voornamelijk over beleidsmatige aangelegenheden van de school, zoals het formatieplan, het schoolplan, het jaarplan, de planning van de vakanties etc. Daarnaast kunnen de MR-leden zelf ook andere beleidsmatige onderwerpen aandragen.

De MR op ’t Schrijverke bestaat uit drie ouders (Enneke van Kessel, Angelique van Essen en Marianne Mulder-Staaijen) en drie personeelsleden (Rianne van de Kimmenade, Stephanie de Bont en Vera van de Pas).

In de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) vertegenwoordigt Tim Mulder (ouder locatie Centrum) onze school.

Meer informatie over deze inspraakorganen is te vinden in de schoolgids.