Medezeggenschapsraad

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap op school. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Op ’t Schrijverke wordt de Medezeggenschapsraad (MR) gevormd door drie ouders en drie leraren.
In de WMS is vastgelegd welke plannen de directeur aan de MR moet voorleggen ter instemming dan wel ter advisering. Het gaat dan voornamelijk over beleidsmatige aangelegenheden van de school, zoals het formatieplan, het schoolplan, het jaarplan, de planning van de vakanties etc. Daarnaast kunnen de MR-leden zelf ook andere beleidsmatige onderwerpen aandragen. Individuele ouders kunnen bij vragen of opmerkingen over beleidszaken terecht bij één van de MR-leden. Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Deze kunt u onderaan de pagina inzien.

De MR op ’t Schrijverke bestaat uit drie ouders (Tim Pistorius, Wouter van den Berg en Alexander van Eerden) en drie personeelsleden (Rianne van de Kimmenade, Bieb Perduijn en Vera van de Pas).

De medezeggenschapsraden van de verschillende PlatOO-scholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het inspraakorgaan van deorganisatie PlatOO. Namens ieder scholencluster (Mierlo, Nuenen, Son en Breugel) van PlatOO scholen heeft één ouder (Niek Engbers) en één personeelslid zitting in de GMR.

Meer informatie over deze inspraakorganen is te vinden in de schoolgids.