Nieuwe ouders

Geïnteresseerde nieuwe ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakings- / oriëntatie gesprek.

Dit kan telefonisch of per e-mail.

0492-664011 (locatie centrum) – 0492-724824 (locatie Luchen) – info@obs-schrijverke.nl

Procedure aanmelden
Aanmelden van kind(eren) op onze school kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Aanmelding wordt altijd voorafgegaan door een kennismakings- / oriëntatiegesprek.

Extra ondersteuning
Indien een kind mogelijk behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het eerste gesprek een vervolggesprek te plannen. Wij kunnen ons dan een beeld vormen van het kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen die leven bij ouders. Op basis van deze informatie kunnen we samen met ouders bepalen of hetgeen wij kunnen bieden passend is.

Het ondersteuningsplan van ’t Schrijverke is via deze link te benaderen.

Bij zij-instroom (afkomstig van andere andere school)
Na het kennismakings- / oriëntatiegesprek gaat ‘t Schrijverke contact zoeken met de huidige school van de kinderen. Er wordt geïnformeerd naar de leerontwikkeling van het kind en naar bijzonderheden waar wij als school rekening mee moeten houden en die mogelijk iets extra’s van ons vragen.

Op voorhand vernemen wij graag ook van de ouders of er specifieke onderwijsbehoeften zijn waarvan wij als school op de hoogte moeten zijn.

‘t Schrijverke bepaalt vervolgens op grond van de verkregen informatie of het aanbod dat wij als school kunnen bieden, voldoende is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften.

Overigens gaan wij er altijd vanuit dat ouders de directie van de huidige school al heeft geïnformeerd over het eventuele aanstaande vertrek van de kinderen.

Procedure plaatsing
OBS ‘t Schrijverke kent sinds juli 2018 een door de MR vastgesteld plaatsingsbeleid. Dit was noodzakelijk geworden in verband met een gewenste evenwichtige verdeling van leerlingen over beide locaties. Via deze link is het plaatsingsbeleid in te zien.