Kennismakingsgesprek

Wij vinden het belangrijk dat u bewust voor onze school kiest. Het kennismakingsgesprek is er met name op gericht om goed de wederzijdse verwachtingen in kaart te brengen en om vanuit onze kant, u de tijd te geven voor het stellen van vragen. Het gesprek wordt gevoerd met de directeur of de onderwijsbegeleider 1-2. De aanstaande kleuter is bij het gesprek aanwezig. 

De kennismaking bestaat naast het gesprek tenminste uit:

  • Een rondleiding door school.
  • Verzoek om toestemming om als school contact op te nemen met PSZ/KDV.
  • Meegeven van een kalender, aanmeldformulier en ouderboekje Fides.

Tijdens het gesprek wordt zo nodig ook het plaatsingsbeleid van de school uiteengezet. OBS ‘t Schrijverke kent sinds juli 2018 een door de MR vastgesteld plaatsingsbeleid. Dit was noodzakelijk geworden in verband met een gewenste evenwichtige verdeling van leerlingen over beide locaties. Via deze link is het plaatsingsbeleid in te zien. 

In het geval van verjaardag in juni t/m september wordt het moment van instroom besproken. Primair gaan we dan uit van instroom op eerste dag na zomervakantie. Maatwerk is in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Geïnteresseerde nieuwe ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakings- / oriëntatie gesprek.
Dit kan telefonisch of per e-mail. 0492-664011 (locatie Centrum) – 0492-724824 (locatie Luchen) – info@obs-schrijverke.nl

Extra ondersteuning
Indien een kind mogelijk behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het eerste gesprek een vervolggesprek te plannen. Wij kunnen ons dan een beeld vormen van het kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen die leven bij ouders. Op basis van deze informatie kunnen we samen met ouders bepalen of hetgeen wij kunnen bieden passend is. Het ondersteuningsplan van ’t Schrijverke is via deze link te benaderen.