Passend onderwijs

Ondersteuningsprofiel – schoolondersteuningsplan

Iedere school in het samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift en biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt.

Bovenschoolse extra ondersteuning

PlatOO kent een bovenschoolse vormen van extra ondersteuning van hoogbegaafde kinderen:

Indien de onderwijsbehoefte van een kind de ondersteuningsmogelijkheden van de school overstijgt bekijken we in overleg met ouders en bovenschoolse ondersteuning op welke wijze het beste aangesloten kan worden op de onderwijsbehoefte van het kind. Daarbij kan sprake zijn van onderwijs volgen op een andere basisschool. Er kan eventueel sprake zijn van zware ondersteuning; tijdelijke plaatsing SO of SBO. In zo’n geval wordt een triade gevoerd en wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Elke school heeft de visie van PlatOO ook opgenomen in het ondersteuningsplan van de school.