Passend onderwijs

Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Elk kind heeft recht op een passend onderwijsaanbod op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de groep, op een andere reguliere basisschool of in het speciaal onderwijs.

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08. De missie van ons samenwerkingsverband is “Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod”.

Ondersteuningsprofiel – schoolondersteuningsplan
Iedere school in het samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift en biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt.

Missie en visie PlatOO
‘Kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen, zo thuisnabij mogelijk’
• Alle kinderen voelen zich met de noodzakelijke (extra) ondersteuning deel van de schoolgemeenschap; zij durven zich kwetsbaar op te stellen vanuit een positief zelfbeeld en hebben zicht op eigen kwaliteiten. Iedereen voelt zich welkom.
• Alle kinderen komen tot maximale ontplooiing; brede ontwikkeling van kinderen staat centraal.
• Alle PlatOO-scholen hebben hun onderwijs optimaal ingericht om aan de ontwikkelbehoefte van alle kinderen tegemoet te komen; niet omdat het moet, maar omdat het er toe doet.

Basisondersteuning
Alle scholen van PlatOO zien als kracht van hun onderwijs het kijken naar het individuele kind. Vanuit dit gegeven is het de opdracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van dit kind. Daarbij zijn de kernwoorden een onderzoekende houding en het op zoek gaan naar mogelijkheden en kansen voor elk kind. De scholen van PlatOO gaan uit van onderwijs binnen een groep. Er komen steeds meer mogelijkheden om groepsoverstijgende activiteiten te realiseren. Hierbij ook relevant om te noemen dat veel leraren zich gespecialiseerd hebben op allerlei terreinen. Deze specialisaties zijn gericht op gedrag, rekenen, lezen en muziek.

Relatie basisondersteuning – extra ondersteuning
De scholen van PlatOO investeren zoveel mogelijk in een krachtige basisondersteuning. Dit betekent dat veel extra ondersteuning geïntegreerd is het onderwijs in de groep. Zowel pedagogisch als didactisch ligt daar het accent.
Zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning richt zich op:
• sociaal-emotionele en/of gedragsondersteuning
• leer- en ontwikkelingsondersteuning
• fysiek medische ondersteuning

Bovenschoolse extra ondersteuning
PlatOO kent een bovenschoolse vormen van extra ondersteuning van hoogbegaafde kinderen:
Excellentiebrigade

Indien de onderwijsbehoefte van een kind de ondersteuningsmogelijkheden van de school overstijgt bekijken we in overleg met ouders en bovenschoolse ondersteuning op welke wijze het beste aangesloten kan worden op de onderwijsbehoefte van het kind. Daarbij kan sprake zijn van onderwijs volgen op een andere basisschool. Er kan eventueel sprake zijn van zware ondersteuning; tijdelijke plaatsing SO of SBO. In zo’n geval wordt een triade gevoerd en wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Elke school heeft de visie van PlatOO ook opgenomen in het ondersteuningsplan van de school.