Verlof

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag. We gaan er vanuit dat alle ingeschreven kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zijn op onze vastgestelde tijden. Alleen in de beginperiode van groep 1 kan een leerling een aangepast programma volgen ná overleg met de groepsleraar.

De school geeft vroegtijdig verlofdagen en vakanties aan. Ouders zijn daardoor in de gelegenheid om hiermee rekening te houden bij de planning van uitstapjes en reizen. Extra verlof kan alleen worden verleend als het beroep van één van de ouders het gezin verhindert om op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties, en dit de enige gezinsvakantie betreft. In dat geval dient bij een aanvraag een werkgeversverklaring te worden toegevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de ouder blijkt. Voor extra verlof aanvragen dient een indieningstermijn in acht te worden genomen van minimaal acht weken.

Voor het aanvragen van bijzonder verlof ((betreffende eenverhuizing, huwelijk, ziekte of overlijden)  gelden strikte regels. Ouders die bijzonder verlof willen aanvragen voor hun kind, dienen vooraf kennis te nemen van deze regels. Bijzonder verlof komt in feite neer op een inperking van de wettelijke onderwijstijd, hetgeen vaak niet in het belang is van de leerling. Veel kinderen hebben de voorgeschreven onderwijstijd gewoon nodig om het onderwijsprogramma in de groep goed te kunnen volgen.

Een verlofaanvraag geschiedt door het invullen van een daarvoor bestemd formulier dat bij de administratie kan worden afgehaald of kan worden gedownload. De aanvrager ontvangt binnen enkele dagen na inlevering een kopie van het formulier retour, met daarop een gemotiveerde goed- of afkeuring. Indien bij afgekeurd verlof het kind niet op school verschijnt, staat de leerling als ‘ongeoorloofd afwezig’ geregistreerd. De school moet dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Geldrop-Mierlo. Verlof is wettelijk niet mogelijk gedurende de eerste twee weken van een schooljaar.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo, of op de website van de Rijksoverheid.