De groep als basis

Onderwijs is naar onze mening voornamelijk een sociale activiteit. Goed onderwijs komt tot stand in de interactie tussen de groepsleraar en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. Op ‘t Schrijverke kiezen we daarom heel bewust voor onderwijs in een groep.

Op onze school verzorgen wij duidelijk gestructureerd groepsonderwijs. Met uitzondering van de groep 1-2 geven wij ons onderwijs in homogeen samengestelde jaargroepen. Onderwijs in homogene groepen biedt onze leraren de meest optimale mogelijkheid om te differentiëren naar de verschillende niveaus in de klas. Bovendien stelt het leerlingen in staat
om zich volledig te concentreren op hun eigen lesaanbod.

Voor kinderen die een expliciet eigen leerlijn volgen, hebben we uiteraard de mogelijkheid om af te wijken van het groepsprogramma. Op school werken de kinderen in de eigen klas en op de ‘leerpleinen’. De leraar maakt zelf de keuzes wat betreft de indeling van het lokaal en het gebruik van de ruimtes buiten het lokaal. Een aantal vakken wordt groepsoverstijgend
aangeboden. O.a. onderdelen van het leesonderwijs, de creatieve vakken die worden gegeven in de vorm van ‘atelieronderwijs’ en gymnastiek. Ook kan het voorkomen dat er groepsoverstijgend aan projecten wordt gewerkt.

Praten met elkaar…. en kijken en luisteren naar elkaar
Het is voor een fijn schoolklimaat belangrijk dat wij op school respectvol omgaan met elkaar (en met onze omgeving en materialen). We leren de kinderen rekening te houden met elkaar en met onderlinge verschillen in de groep, o.a. door met
aandacht naar elkaar te kijken en te luisteren. Praten met elkaar is belangrijk. Kinderen leren zich zo te uiten en hun mening te verwoorden. Binnen de schoolsituatie geven wij hier in de diverse leerjaren op verschillende manieren vorm aan. Hierbij is met name in de onderbouw de kringopstelling van belang. Alle kinderen hebben een gelijkwaardige plaats in de kring. Bovendien kan iedereen elkaar in een kring goed zien. Zo leren zij van jongs af aan om een gesprek te voeren, elkaar te laten uitpraten en te luisteren naar elkaar.